Nasze produkty

VENOFORTON®

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta.
 
VENOFORTON
15-24 mg saponin trójterpenowych w przeliczeniu na escynę / 4 ml
płyn doustny
 
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
 
 
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Venoforton i w jakim celu się go stosuje.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoforton.
3. Jak stosować lek Venoforton.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Jak przechowywać lek Venoforton
6. Zawartość opakowania i inne informacje.
 
1. Co to jest lek Venoforton i w jakim celu się go stosuje
Wskazania do stosowania
Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żylnej (uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki), krążenia obwodowego (redukuje objawy zimnych nóg i drętwienia palców, pomocniczo w miażdżycy), łagodnie w niewydolności krążenia mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa).
 
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
 
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoforton
Kiedy nie stosować leku Venoforton
  • Jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku
  • Jeżeli u pacjenta występuje niewydolność nerek
 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Produkt leczniczy zawiera 55-70% (V/V) etanolu (alkoholu). Pojedyncza dawka leku (4 ml) zawiera do 2,21 g etanolu, co odpowiada 56 ml piwa lub 23 ml wina. Preparat może działać szkodliwie u osób uzależnionych od alkoholu, a także osób z chorobą wątroby, padaczką, alkoholizmem, uszkodzeniami mózgu i chorobami psychicznymi.
  • Wystąpienie działania szkodliwego na nerki przy stosowaniu dawek zgodnych z zaleceniami jest mało prawdopodobne, jednakże przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować parametry czynnościowe nerek.
 
Dzieci
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
 
Lek Venoforton a inne leki
Dotychczas nie obserwowano interakcji. Powinno się jednakże unikać stosowania preparatu równocześnie z gentamycyną. Ze względu na obecność nalewki z miłorzębu może dojść do zmiany czasu krzepnięcia podczas równoczesnego stosowania warfaryny.
 
Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.
 
Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie badano. Produkt zawiera etanol. Przy stosowaniu zgodnie z zaleconym dawkowaniem produkt nie wywiera istotnego wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Pomimo to najlepiej nie przyjmować leku bezpośrednio przed podejmowaniem takich czynności. Przy przyjęciu dawki leku przekraczającej dawkę zalecaną, może nastąpić osłabienie zdolności psychofizycznych, na skutek przyjęcia zwiększonej ilości alkoholu.
 
3. Jak stosować lek Venoforton
Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
4 ml leku 3 razy na dobę.
Dzieci poniżej 12 lat:
Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.
 
Sposób podawania
Płyn przeznaczony do podania doustnego.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venoforton
Przy znacznym przedawkowaniu leku mogą wystąpić objawy typowe dla zatrucia alkoholowego; biegunka, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie mięśni. Należy zbadać wówczas czynność nerek.
 
Pominięcie przyjęcia dawki leku Venoforton
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
 
4. Możliwe działania niepożądane
Nie badano. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. Sporadycznie mogą wystąpić nudności.
 
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venoforton
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Leku nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Dopuszczalne lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania.
 
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek Venoforton
Produkt leczniczy Venoforton zawiera następujące substancje czynne (na 100 g produktu):
Wyciąg z owoców kasztanowca (Hippocastani fructus intractum recentis) DER 1:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 40 g; Nalewka z miłorzębu (Ginkgo bilobae folium tinctura) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 37 g; Nalewka z kwiatostanu głogu (Crataegi inflorescentia tinctura) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 60% (V/V) 10 g; Wyciąg z ziela jemioły (Visci herbae intractum) DER 1:1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 10 g; Nalewka z ziela arniki (Arnicae herbae tinctura) DER 1:5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 3 g.
Zawartość etanolu: 55-70% (V/V)
 
Jak wygląda lek Venoforton i co zawiera opakowanie
Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego Venoforton stanowi butelka o pojemności 125 ml, wykonana z barwnego szkła, zawierająca 125ml produktu. Butelka zamykana jest zakrętką wykonaną z polietylenu. Opakowanie bezpośrednie opatrzone etykietą umieszczone jest w tekturowym pudełku wraz z ulotką i miarką z podziałką do dozowania leku, wykonaną z polipropylenu.
 
Podmiot odpowiedzialny
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański
ul. Zielona 30, 08-500 Ryki
Tel: 81 865 10 69
 
Data opracowania ulotki: 29.05.2017
 
Nasze wieloskładnikowe leki ziołowe wytwarzane są według sprawdzonych, skutecznych receptur wyłącznie z naturalnych składników. Wyróżniają się połączeniem wieloletniej tradycji z nowoczesną wysoką jakością. Cieszą się zaufaniem oraz popularnością wśród pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

Nasze produkty

Wszystkie nasze produkty są dostępne bez recepty w aptekach i sklepach zielarskich na terenie całego kraju.
Copyright © Leki Natury | Designed by Venomedia