O firmie

Start / O firmie / Aktualności / Konkurs "Urofort na lato"

Aktualności

Konkurs
07/07/2021

Konkurs "Urofort na lato"

Firma "Leki Natury" przygotowała dla swoich obserwatorów na profilu Facebook, konkurs, w którym do wygrania letni zestaw gadżetów.
REGULAMIN KONKURSU „Bądź odporny jesienią”

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Bądź odporny jesienią” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański Sp. z o.o. ul. Zielona 30,  08-500 Ryki, tel. 81 865 10 69, KRS 0000593871, NIP 5060113710, REGON 363305936, Kapitał zakładowy 1 800 000,00zł opłacony w całości, (dalej: „Leki Natury”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem:
https://www.facebook.com/Leki-Natury-627621737661580/
Organizatorem Konkursu jest firma Leki Natury. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 07.07.2021r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 18.07.2021r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram.
 
§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
5. wykonała Zadania Konkursowe.
Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 
§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na:
1. Polubienie profilu Leki Natury na Facebooku: https://www.facebook.com/Leki-Natury-627621737661580/
2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe: "Jak aktywnie i zdrowo spędzam lato?"
3. Oznaczeniu minimum dwóch osób w komentarzu pod postem konkursowym
Brak spełnienia któregokolwiek z w/w warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Organizator wybierze jedną osobę, której odpowiedź na pytanie konkursowe będzie najciekawsze i nagrodzi ją zestawem letnich gadżetów (parasol plażowy, mata plażowa, torba plażowa, szklany bidon, czapka, torba termiczna). Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia innych osób i nagrodzenia ich.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania w/w nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy za pośrednictwem kuriera. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Leki Natury
 
§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański Sp. z o.o. ul. Zielona 30,  08-500 Ryki, tel. 81 865 10 69, KRS 0000593871, NIP 5060113710, REGON 363305936, Kapitał zakładowy 1 800 000,00zł opłacony w całości. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
 
§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@lekinatury.pl
 
§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lekinatury.pl w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

PRZEDSIĘBIORSTWO
FARMACEUTYCZNE
"LEKI NATURY"
TADEUSZ POLAŃSKI  Sp. z o.o.

ul. Zielona 30
08-500 Ryki
Polska

tel. (81) 865-10-69
e-mail: biuro@lekinatury.pl

Gdzie kupić

Wszystkie nasze produkty są dostępne bez recepty w aptekach i sklepach zielarskich na terenie całego kraju.
Szukaj »